HoàngKC's Utilities

Mã hoá Base64
Đầu vào:

Đầu ra:  

Mã hoá MD5
Đầu vào:

Đầu ra:  

Truy cập trang  Chỉ dùng với trình duyệt IE, giao thức file, với mục đích thử nghiệm!!!
Website: Số lần :
Thực hiện: